C-165V2

2019-03-25
C-165V2
2017-02-28
 
 
 
 
 
特性及参数
额定功率55W
- 专利频点可变式分频器------精确再现原音
- 植物长纤维复合振膜------提供低失真浑厚中低频
- 德国丝膜软球顶高音单元------丝丝入扣的细节表现
- 可旋转式高音单元------优化高频响应
 
产品型号         C-165X2
峰值功率         110瓦
额定功率         55瓦
灵敏度     90dB/W/m
频率响应         55Hz - 21kHz
阻抗         4 欧姆
磁铁质量         12安士